Následující prodej masa bude probíhat 16. - 18. června

Obchodní podmínky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Internetový obchod na adrese www.statekusvatehojana.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován živnostníkem Janem Kulhavým, dat. nar. 1.9.1996, IČO: trvale bytem č.p. 137 Kunvald, 561 81 Kunvald, (dále jen „prodávající“), bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.účtu: 5935332329/0800____________________________
  Kontakty: e-mail: masozestatku@seznam.cz, tel. č.: +420 601 360 395
 • Tyto obchodní podmínky Jana Kulhavého (dále jen „prodávající“) byly zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.
 • Kupující je osobou, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH
 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Prodávající vyvěšuje v internetovém obchodě dva kategorie zboží, první kategorií jsou tzv. balíčková balení, druhá kategorie je tzv. výsekové maso. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter, nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Ceny u balíčkových balení jsou dány konečné, u výsekového masa se mohou lišit v závislosti na konečném porcování masa a balení. Tyto ceny budou upřesněny kupujícímu v co nejkratším termínu.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Umístěním zboží prodávajícím na internetovém obchodě je bráno jako Návrh na uzavření kupní smlouvy. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a závislé na aktuálním stavu skladových zásob.
 • Svou objednávkou prohlašuje kupující závazně, že má zájem o jím zvolené zboží. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
   • Přihlášením se ke svému účtu na internetovém obchodu prodávajícího a vyplněním objednávkového formuláře
   • vyplněním objednávkového formuláře na stránkách internetového obchodu bez registrace,
   • prostřednictvím telefonního čísla tel.: +420 601 360 395
   • prostřednictvím e-mailu, e-mail: masozestatku@seznam.cz
 • Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje, nutné pro uzavření kupní smlouvy a bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
  Náležitostmi objednávky jsou zejména následující údaje:
   • jméno, příjmení a adresa pro doručení zboží,
   • název zboží dle ceníku, množství kupovaného zboží,
   • způsob odebrání zboží,
   • předpokládaný termín doručení zboží,
   • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
   • zdali je držitelem dárkového poukazu, popř. jeho číslo, nominální hodnota a datum platnosti.
 • Minimální výše objednávky pro osobní odběr na statku není stanovena. V případech dopravy záleží stanovení ceny na písemné individuální domluvě mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Kupující podává závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím:

  kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v internetovém obchodu prodávajícího,

telefonickou domluvou na tel.č. +420 601 360 395,

e-mailovou domluvou na e-mail: masozestatku@seznam.cz,

 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.
 • Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 • Po odeslání objednávky prodávající zašle kupujícímu předběžný e-mail s vyčkáním na ověření dostupnosti zboží, následně zasílá potvrzující e-mail. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailu prodávajícího uvedeného v těchto obchodních podmínkách.
 • Prodávající zašle kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • S kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí hotově při převzetí, při osobním odběru buď v provozovně, nebo při dodání zboží do sféry kupujícího.
 • V případech doručení prodávajícím si prodávající vyhrazuje přičíst ke konečné ceně i náklady spojené s dopravou. O tomto navýšení ceny prodávající informuje kupujícího při uzavření kupní smlouvy.
 • Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
 • Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
 • Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 • Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží, případně odeslán e-mailem.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 • Prodávající se při zohlednění podmínek uvedených níže zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 • Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
  • V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
  • Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
  • Kupující může při tvorbě objednávky dát na vědomí prodávajícímu, že je držitelem dárkového poukazu, číslo dárkového poukazu a jeho platnost.
 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.Toto právo nelze uplatnit u zboží, které podléhá rychlé zkáze, kdy může kupující od smlouvy odstoupit nejpozději 24 hodin před doručením objednaného zboží.
  • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, která činí 14 dní.
 • Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě, že:
 • kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky,
  • kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky,
  • kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků (dopravné apod.),
  • kupující již dříve neuhradil a/nebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku).
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, případně pokud dovozce/dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům hygienických předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace obdobného významu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží, kde dodržení takové lhůty není z povahy zboží možné (potraviny rychle podléhající zkáze), u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
  • V případě výskytu vady zboží má kupující právo provést vůči prodávajícímu reklamaci vadného zboží. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i podmínky řešení reklamace upravuje reklamační řád prodávajícího.
 1. DORUČOVÁNÍ
  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 2. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25.3. 2022

 

Zpět do obchodu